Letz.tv

The Show – Episod 4 mam Philippe vu Météo Boulaide

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Merci fir deng Aschreiwung!

Bleift informéiert!

Schreif dech hei an fir iwwer all eis nei Video informéiert ze bleiwen.

letztv
Copyright © 2023 Letz.tv, All rights reserved. Powered by a creative team that is going to revolutionize Luxembourg's media landscape.
';var css_height=window.innerWidth>window.innerHeight?'90vh':'auto';var img=href?jQuery(a).find('img').clone().attr('src',href).attr('sizes','').removeClass().addClass('mx-auto d-block w-auto mw-100 rounded').css('max-height',css_height).get(0).outerHTML:jQuery(a).find('img').clone().removeClass().addClass('mx-auto d-block w-auto mw-100 rounded').css('max-height',css_height).get(0).outerHTML;$carousel+=img;if(jQuery(a).parent().find('.carousel-caption').length){$carousel+=jQuery(a).parent().find('.carousel-caption').clone().removeClass('sr-only').get(0).outerHTML}else if(jQuery(a).parent().find('.figure-caption').length){$carousel+=jQuery(a).parent().find('.figure-caption').clone().removeClass('sr-only').addClass('carousel-caption').get(0).outerHTML}$carousel+='